Spalio 4 d. įvyko baigtų renovuoti Chemikų g. 80 ir Mokyklos g. 14-to namų ataskaitiniai susirinkimai. Jų metu buvo pateiktos ataskaitos, pristatyti atlikti darbai, suteikta informacija kiek teko išlaidų kiekvienam butui atskirai, kokia suteikta valstybės parama ir kokiais būdais bus galima atsiskaityti už namo atnaujinimo darbus.

   Pirminius ketinimus dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje Chemikų g. 80 namas pareiškė 2014 m. pradžioje. Šio namo projektavimo ir rangos darbus atliko UAB „Magirnis“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos C. 2016-09-07 vykusio susirinkimo metu 60,0 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 212785,03 €. Energinį efektyvumą didinančių priemonių kaina 193533,52 €. Atlikti darbai: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, laiptinių durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant apdailos darbus, karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, termostatų įrengimas butuose, daliklių sistemos įrengimas, šildymo vamzdynų keitimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas. Šioms priemonėms buvo suteikta 58060,06 € valstybės parama. Kitos priemonės kainavo 1374,74 €, atliktas geriamojo vandens vamzdynų keitimas. Valstybė renovaciją iš viso rėmė 75936,83 €, kas sudaro 35,7 proc. visų projekto išlaidų.

   Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to, kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 5038,31 € iki 9141,70 €. Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2018-10-18 atsieis nuo 3328,18 € iki 6047,94 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 24,87 € iki 45,20 €.

   Dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje Mokyklos g. 14 namas pareiškė 2013 m. pradžioje. Šio namo projektavimo ir rangos darbus atliko UAB „Bodesa“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę po renovacijos C. 2016-06-13 vykusio susirinkimo metu 68,3 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 322414,42 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose ir bendrojo naudojimo patalpose, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdžių šiluminės izoliacijos gerinimas, šilumos katilinės ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas, termostatų ventilių įrengimas, šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, ventiliacijos sistemos keitimas ir pertvarkymas. Šioms priemonėms buvo suteikta 88233,48 € valstybės parama.

   Valstybė renovaciją parėmė 116536,29 € kas sudaro 36,1 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 18000,00 € kurias pilnai finansavo valstybė.

   Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 4556,11€ iki 6876,40 €. Gavus valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2018-10-18 atsieis nuo 3012,66 € iki 4581,15 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 22,57 € iki 34,34 €.

   Gyventojai ataskaitos lape supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Taip pat informuoti, kad apmokėti sąskaitose nurodytą pirmąją įmoką turi iki 2018 m. spalio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

   Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.