BAIGTAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO ATASKAITŲ TEIKIMAS  UŽ 2019 METUS

Gegužės 25 d. buvo išdalintos baigtų renovuoti Chemikų g. 26,  Kosmonautų g. 3a ir Žemaitės  g. 8 namų ataskaitos. Pateiktose ataskaitose, nurodyti atlikti darbai, gauta paskola, kokia suteikta valstybės parama, paskolos likutis,  mėnesinė įmoka  ir kokiais būdais bus galima atsiskaityti.

Pirminius ketinimus dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje Chemikų g. 26  namo gyventojai pareiškė 2015 m., o Kosmonautų g. 3a namo - 2017 m. Buvo pradėti rengti investiciniai planai. Šių namų projektavimo ir rangos darbus laimėjo  UAB „Aukstata“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos Chemikų g. 26 namas atitiko F energinę klasę, po renovacijos pakilo iki C klasės, o Kosmonautų g. 3a namo energinė klasė buvo E, po renovacijos C.

2017-11-30 susirinkimo metu 65 %, namo butų savininkų pritarė Chemikų g. 26 namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 285553,55 €. Iš jų energijos efektyvumą didinančios priemonės 273550,35 €  buvo atlikti šie darbai: fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, butų langų keitimas,  balkonų stiklinimas, šildymo prietaisų keitimas butuose, kitų patalpų langų keitimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, karšto vandens sistemų pertvarkymas, šilumos punkto  pertvarkymas, termostatų ir daliklių įrengimas butuose,  šildymo vamzdynų keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ventiliacijos kanalų išvalymas. Kitos priemonės kainavo 12003,20 € atlikta pastato nuotekų šalinimo sistemos ir geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas. Bendra projekto vertė 301540,66 €, valstybė renovaciją rėmė 98059,21 € kas sudaro 32,52 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 15987,11 €, kurias pilnai finansavo  valstybė. Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 5953,91 € iki 9408,91 €. Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-06-23 atsieis tik nuo 4244,79 € iki 6695,44 €.

Kosmonautų g. 3a namo atnaujinimo rangos darbų kaina didesnė – 327251,24 €. Buvo pasirinktos šios energijos efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, kitų patalpų langų keitimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, termostatinių ventilių ir daliklių  įrengimas butuose, šilumos punkto pertvarkymas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas. Jos kainavo 320322,30 €. Iš kitų  priemonių atnaujintos pastato nuotekų šalinimo sistemos, kurios kainavo 6928,94 €.  Šio daugiabučio modernizavimui pritarė 75 proc. butų savininkų. Projekto vertė 345152,87 €,  valstybė renovaciją rėmė 113998,33 € kas sudaro 33,03 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 17901,63 €., kurias finansavo  valstybė. Butams tenkanti investicijų suma taip pat svyruoja  priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų. Jos sudaro nuo 5138,09 € iki 9888,89 €. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-06-23 atitinkamai svyruoja nuo 3618,54 € iki 7313,73. €.

2015 m. gavus gyventojų prašymą pradėtas ruošti Žemaitės g. 8  investicijų planas. 2017-11-28 namo butų savininkai 66,7 % pritarė namo atnaujinimui. Projektavimo ir rangos darbus laimėjo  UAB „Statybų vizija“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Levens“.  Iki renovacijos namas atitiko F , po renovacijos pakilo iki C energinės klasės.

Šio namo modernizavimo rangos darbai  kainavo  268270,12 €. Buvo pasirinktos šios energijos efektyvumą didinančios priemonės: cokolio šiltinimas iš išorės iki nuogrindos ir įgilinamosios į gruntą dalies, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, sienų šiltinimas šiltinamosiomis plokštėmis, sienų šiltinimas balkone, sutapdinto stogo šiltinimas, rūsio langų keitimas, butų langų keitimas, balkonų stiklinimas, durų keitimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto modernizavimas. Bendra projekto vertė 289137,90 €, valstybė renovaciją rėmė 101348,82 € kas sudaro 35,05 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 20867,78 €, kurias pilnai finansavo  valstybė. Butams tenkanti investicijų suma taip pat svyruoja  priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų. Jos sudaro nuo 4361,66 € iki 7711,82 €. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-06-23 atitinkamai svyruoja nuo 3194,37 € iki 5663,74 €.

 

Gyventojai apmokėti sąskaitose nurodytą pirmąją įmoką turi iki 2020 m. birželio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Praleidus paskolos ir palūkanų grąžinimo terminus, už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokami 0,04 % dydžio delspinigiai nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Buto savininkas turi teisę grąžinti visą paskolos dalį bei iki einamojo mėnesio 23 dienos priskaičiuotas palūkanas. Jis gali rašyti prašymą iki einamojo mėnesio 10 dienos ir gauti tikslią grąžintinos paskolos ir priskaičiuotų palūkanų bendrą sumą bei pervesti į nurodytą sąskaitą arba sumokėti UAB "Jonavos paslaugos" kasose ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 23 dienos. Minimali prieš terminą grąžinamos paskolos suma yra 300 eurų.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Parduodami, dovanodami ar kitaip perleisdami nuosavybės teise jums priklausantį butą ar kitas patalpas, privalote apie tai pranešti UAB "Jonavos paslaugoms" ir gauti patvirtintą  pažymą apie neišmokėtą kredito skolos likutį.

Gautas sąskaitas būtina apmokėti iki einamojo mėnesio 23 dienos.