Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis – sutartis sudaryta tarp komunalinių atliekų turėtojo (nekilnojamojo turto objekto savininko ar jo įgalioto atstovo, ar jo atstovo pagal įstatymą) ir Atliekų tvarkymo sistemos Administratoriaus dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo nekilnojamojo turto objekto savininkui nuosavybės teise priklausančiame nekilnojamojo turto objekte (-uose).

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi.

Sutartį privalo sudaryti visi nekilnojamojo turto objektą nuosavybės teise valdantys savininkai. Pareigą pasirašyti sutartį turi nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo sutartis, savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti.

Atvykus sudaryti sutarties ar sutartį sudarant el. paštu nekilnojamojo turto objekto savininkas turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma sutartis, išrašas išduotas VĮ „Registrų centras“;
  • Asmens dokumentas.
  • Atstovavimo dokumentą (jei sutartį savininko vardu sudaro atstovas);
  • Notaro patvirtintą įgaliojimą (jei sutartį sudaro savininko įgaliotas asmuo).

Taip gali.  Pasirašyti sutartį gali nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo sutartis, savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti.

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo įkainis (Dvinarė įmoka) susideda iš pastoviosios ir kintamosios įmokos dalių. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Kintamąją įmokos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo paslauga ir atliekų tvarkymo paslauga.

Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos - nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos). Atsižvelgiant į tai, pastoviąją dvinarės įmokos dalį privalo mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, NT objektų savininkų atstovai ar įgalioti asmenys.

Pastoviosios įmokos dalies nemoka  tik negyvenamų statinių,  registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius privalo raštu pateikti pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims. Nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys, nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas, kurias tvirtina Vyriausybė.

Įsigaliojus standartinėms sutarties sąlygoms, NT objekto savininkui pradedama skaičiuoti pastovioji dvinarės įmokos dalis. Dvinarės įmokos dydžiai nustatomi Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Atliekų turėtojai papildomai gali užsisakyti šias mokamas paslaugas:

  • Didelių gabaritų, specifinių bei statybos griovimo atliekų išnešimo iš gyventojų namų ir išvežimo galutiniam sutvarkymui paslauga;
  • Šakų, lapų (palaidų) išvežimas sutvarkymui;
  • Žolės, lapų, surinktų į maišus (350 l), išvežimas ir sutvarkymas (tik sudariusiems sutartį dėl žaliųjų atliekų tvarkymo).

Užsakymai priimami atliekos@jonavospaslaugos.lt arba telefonu: (8 349) 53689. Paslaugų įkainiai pateikiami https://jonavospaslaugos.lt/straipsniai/papildomos-apmokamos-paslaugos .

Sulūžus atliekų surinkimo konteineriui, Atliekų turėtojas turi kreiptis į Administratorių: el. paštu atliekos@jonavospaslaugos.lt arba atvykus adresu Klaipėdos g. 17, Jonava užpildyti nustatytos formos prašymą dėl techniškai netvarkingo konteinerio pakeitimo, arba per savitarnos svetainę mokijonava užpildant prašymą.