Įmokų priėmimo taisyklės

Paslaugos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės nustato sąlygas, remiantis kuriomis UAB „Jonavos paslaugos“ vykdo vienkartines pinigų perlaidų operacijas, priimant iš Mokėtojų Įmokas už paslaugas (ir/ar prekes), neatidarant mokėjimo sąskaitos.

1.2. Mokėjimo paslaugų teikėjas yra UAB „Jonavos paslaugos“, kurios juridinio asmens kodas yra 156916523, buveinės adresas Klaipėdos g. 17, LT-55169 Jonava, tel.(8-349)52939, el. paštas: info@jonavospaslaugos.lt, interneto sveitainės adresas: www.jonavospaslaugos.lt (toliau – Mokėjimo paslaugų teikėjas).

1.3. Mokėjimo paslaugų teikėjo priežiūros institucija – Lietuvos bankas.

1.4. Bendroji sąskaita pagal šias taisykles yra remiantis Paslaugų tiekėjų pateikta informacija Mokėjimo paslaugų teikėjo Mokėtojams išrašoma sąskaita už komunalines paslaugas.

1.5. Internetinės bankininkystės sistema pagal šias taisykles laikoma bankų, kredito unijų paslaugų teikimo internetu sistema, kurią Mokėtojas naudoja įvairioms banko, kredito unijos paslaugoms užsisakyti bei įvykdyti, remdamasis elektroninės bankininkystės ar kita panašia sutartimi, sudaryta su atitinkamu banku ar kredito unija.

1.6. Įmoka pagal šias taisykles laikoma pinigų suma, kurią Mokėtojas sumoka Mokėjimo paslaugų teikėjui siekiant atsiskaityti už Paslaugų teikėjų suteiktas paslaugos.

1.7. Mokėtojais pagal šias taisykles laikomi visi asmenys, atsiskaitantys už įvairias paslaugas (ir/ar prekes) Mokėjimo paslaugų teikėjo kasose arba mokėjimo pavedimu, kai Įmokos Mokėjimo paslaugų teikėjui pervedamos per bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų padalinius arba naudojantis Internetinės bankininkystės sistema.

1.8. Paslaugų teikėjais pagal šias taisykles laikomi sutartis su Mokėjimo paslaugų teikėju pasirašę komunalinių ir kitų paslaugų (prekių) teikėjai, už kurių teikiamas paslaugas ir/ar prekes Mokėtojai atsiskaito Mokėjimo paslaugų teikėjo kasose arba mokėjimo pavedimu per bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų padalinius arba Internetinės bankininkystės sistemą.

1.9. Mokėjimo paslaugų teikėjo kasa (toliau – Kasa) pagal šias taisykles yra Mokėjimo paslaugų teikėjui priklausanti (valdoma) vieta, kur Mokėtojas (-jai) gali sumokėti už įvairias paslaugas (ir/ar prekes), t. y. tiekiamą elektrą, šilumą, vandenį, televiziją, dujas, darželius, šiukšlių išvežimą, namo techninę priežiūrą, administravimą, liftą ir t.t.

1.10. Mokėjimo nurodymas pagal šias taisykles yra Mokėtojo nurodymas Mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją, t.y. pervesti Įmoką atitinkamam Paslaugų teikėjui.

2. ĮMOKŲ PRIĖMIMO PASLAUGA

2.1. Mokėjimo paslaugų teikėjas priima iš Mokėtojų Įmokas už jiems teikiamas komunalines ir kitas paslaugas (ir/ar pateiktas prekes) ir perveda šias Įmokas atitinkamiems Paslaugų teikėjams su jais sudarytose sutartyse numatyta tvarka.

2.2. Mokėjimo paslaugų teikėjas priima tik tokias Įmokas, kurios skirtos Paslaugų teikėjams, su kuriais Mokėjimo paslaugų teikėjas yra sudaręs sutartis dėl Įmokų priėmimo. Šių Paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas Mokėjimo paslaugų teikėjo interneto svetainėje bei Kasose. Mokėjimo paslaugų teikėjas turi teisę keisti šį sąrašą be atskiro įspėjimo.

2.3. Mokėjimo paslaugų teikėjas priima iš Mokėtojų Įmokas dviem būdais – Kasose ir mokėjimo pavedimu, kai Mokėtojai per bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų padalinius arba naudojantis Internetinės bankininkystės sistema perveda Įmokas į Mokėjimo paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

2.4. Įmokos iš Mokėtojo priimamos bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų padalinius arba naudojantis Internetinės bankininkystės sistema tik jeigu jos skirtos apmokėti Bendrąją sąskaitą.

2.5. Įmokos iš Mokėtojų priimamos tik šalies nacionaline valiuta – eurais.

2.6. Mokėjimo paslauga Kasoje suteikiama, kai Mokėtojas pateikia Įmokai priimti reikalingus duomenis bei Kasai atspausdinus atitinkamą kvitą, susijusį su Įmokos priėmimo operacija.

2.7. Mokėjimo paslauga mokėjimo pavedimu suteikiama, kai Mokėtojas per bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų padalinius arba per savo Internetinės bankininkystės sistemą atlieka mokėjimo pavedimą į Mokėjimo paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

3. PAGRINDINĖS ĮMOKŲ PRIĖMIMO KASOSE SĄLYGOS

3.1. Įmokos priėmimo paslaugos teikimą Kasoje inicijuoja Mokėtojas atvykdamas į Kasos buvimo vietą ir pateikdamas kasininkui mokėjimo dokumentą.

3.2. Mokėtojo mokėtina suma kasininko yra įvedama į kasos aparatą. Kasininkas gali priimti kitą sumą nei nustatyta mokėtina suma, jeigu Mokėtojas mokėjimo dokumente įrašo sumą (bendrą ir pagal paslaugas), kurią jis mokės. Kiti su Įmoka susiję duomenys koreguojami Mokėtojui atvykus pas sąskaitininkes. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Mokėtojas duoda sutikimą ją įvykdyti ir pateikia pinigus kasininkui arba elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvu patvirtinama autorizacija.

3.3. Įregistravus visus Įmokos duomenis ir Mokėtojui sumokėjus atitinkamą sumą, laikoma, jog Įmoka už paslaugas priimta. Kasa atspausdina kvitą, kuris pateikiamas Mokėtojui ir kuris patvirtina Įmokos priėmimą bei pateikia Mokėtojui mokėjimo dokumento šaknelę su žyma apie apmokėtą sumą, įmokos priėmimo datą ir įmoka priėmusio kasininko pavardę. Sumokėjus banko mokėjimo kortele, Mokėtojui pateikiamas ir kortelių skaitytuvo kvitas. Įmokos priėmimą patvirtinančiame kvite Mokėtojui pateikiama ši informacija:
- Mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas;
- Mokėjimo operacijos data ir laikas;
- Mokėjimo operacijos suma;
- Mokėjimo operacijos detalizavimas pagal mokėjimo dokumentus;
- už Mokėjimo operaciją Mokėtojo mokamo papildomo mokesčio (komisinio atlyginimo) suma (jeigu taikoma).
 

3.4. Kasoje Įmokos priimamos grynaisiais pinigais ir bankų mokėjimo kortelėmis.

3.5. Taip pat atvejais, kai to reikalauja įstatymai ir/ar Mokėjimo paslaugų teikėjo pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos tvarka, kasininkas, siekdamas teisės aktų numatyta tvarka nustatyti Mokėtojo (naudos gavėjo) tapatybę, gali pareikalauti iš Mokėtojo pateikti pasą, juridinio asmens pažymėjimą (jeigu Mokėtojas juridinis asmuo), taip pat kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su Mokėtojo tapatybės nustatymu.

3.6. Mokėjimo paslaugų teikėjas gali atsisakyti priimti Įmoką, jeigu Mokėtojas nepateikia duomenų, tinkamai identifikuojančių Mokėtoją ir/ar pateiktų duomenų nepakanka Mokėjimo nurodymui priimti arba yra kitų svarbių priežasčių, dėl kurių Įmoka negali būti priimta.

3.7. Mokėjimo paslaugų teikėjas perveda iš Mokėtojų gautas Įmokas atitinkamiems Įmokų gavėjams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Mokėjimo nurodymo gavimo momento. Jeigu Mokėjimo paslaugų teikėjo ir atitinkamo Paslaugų teikėjo sutartyje dėl Įmokų priėmimo numatyti konkretūs Įmokų, surinktų iš Mokėtojų, pervedimo Paslaugų teikėjui terminai, Mokėjimo nurodymai dėl šių Įmokų pradedami vykdyti tą savaitės ir/ar mėnesio dieną, kuri numatyta sutartyje, sudarytoje su atitinkamu Paslaugų teikėju ir kurią Mokėjimo paslaugų teikėjas perveda tam Paslaugų teikėjui visas jo naudai surinktas Įmokas.

3.8. Mokėjimo paslaugų teikėjas, remdamasis sutarčių, sudarytų su atitinkamais Paslaugų teikėjais (Įmokų gavėjais) nuostatomis, sutartyse numatytais terminais teikia Paslaugų teikėjams informaciją apie visas gautas Įmokas. Ši informacija apima duomenis numatytus sutartyse, pvz.:
- apmokėjimo data;
- apmokėjimo suma;
- mokėtoją identifikuojantis duomenis (abonento kodas arba sąskaitos kodas).

3.9. Mokėjimo paslaugų teikėjas, teikia Paslaugų teikėjams šių taisyklių 3.8. nurodytą informaciją, kurioje gali būti ir Mokėtojų asmens duomenų. Atsižvelgiant į tai, Mokėtojai, šiose taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaitydami už jiems suteiktas paslaugas Mokėjimo paslaugų teikėjo Kasose ir/ar mokėjimo pavedimu per bankų/kredito unijų padalinius arba Internetinės bankininkystės sistemą, UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose, per AB „Lietuvos paštas“ ir UAB „Viena sąskaita“ sutinka, kad Mokėjimo paslaugų teikėjas perduotų atitinkamiems Paslaugų teikėjams jų asmens duomenis, susijusius su Įmokos už paslaugas sumokėjimu.

4. PAGRINDINĖS ĮMOKŲ PRIĖMIMO MOKĖJIMO PAVEDIMU SĄLYGOS

4.1. Įmokos priėmimo paslaugos teikimą mokėjimo pavedimu inicijuoja Mokėtojas atvykdamas į bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų padalinius ir pateikdamas mokėjimo dokumentą arba naudodamasis Internetinės bankininkystės sistema.

4.2. Mokėtojui sumokėjus įmoką per bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų padalinius arba per savo Internetinės bankininkystės sistemą atlikus mokėjimo pavedimą į Mokėjimo paslaugų teikėjo banko sąskaitą, laikoma, jog Mokėtojo Įmoka priimta nuo Mokėtojo sumokėtos sumos įskaitymo į Mokėjimo paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

4.3. Mokėjimo operacijų per bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų padalinius vykdymo sąlygas, taip pat kitas banko mokėjimo paslaugų teikimo taisykles nustato atitinkami bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei banko, kredito unijų, mokėjimo įstaigų veiklos taisyklės.

4.4. Mokėjimo operacijų per Internetinės bankininkystės sistemą vykdymo sąlygas, taip pat kitas banko mokėjimo paslaugų teikimo taisykles nustato atitinkama sutartis, sudaryta tarp banko bei Mokėtojo.

4.5. Mokėjimo pavedimu gautos Įmokos pervedamos Paslaugų teikėjams (Įmokų gavėjams) šių taisyklių 3.7. punkte numatytais terminais.

5. PAPILDOMO MOKESČIO (KOMISINIO ATLYGINIMO) TAIKYMO TVARKA

5.1. Kasose įmokos priimamos iš Mokėtojų nemokamai arba taikant nustatyto dydžio papildomą mokestį (komisinį atlyginimą).

5.2. Įmokų, kurioms taikomas papildomas mokestis (komisinis atlyginimas), sąrašas skelbiamas raštu visose Mokėjimo paslaugų teikėjo Kasose ir taip pat Mokėjimo paslaugų teikėjo interneto svetainėje. Šį sąrašą Mokėjimo paslaugų teikėjas gali keisti be atskiro įspėjimo, tačiau visi papildomo mokesčio (komisinio atlyginimo) pakeitimai įsigalioja kitą darbo dieną po jų paskelbimo Mokėjimo paslaugų teikėjo Kasose ir/ar Mokėjimo paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

5.3. Papildomas mokestis (komisinis atlyginimas), taikomas už Įmokos priėmimą, atskirai nurodomas 3.3. punkte numatytame kvite.

6. ĮMOKŲ ATŠAUKIMAS

6.1. Mokėtojas gali atšaukti Kasoje sumokėtos Įmokos mokėjimą, jeigu prašymas dėl Įmokos atšaukimo pateikiamas ne vėliau kaip vieną darbo dieną prieš darbo dieną, kurią pradedamas vykdyti Mokėjimo nurodymas pagal šių taisyklių 3.7. punktą. Prašymas dėl Įmokos atšaukimo pateikiamas kasininkui kartu su atitinkamą Įmokos priėmimą patvirtinančiu kvitu.

6.2. Gavęs 6.1. punkte nurodytą prašymą bei kvitą, kasininkas nustatyta tvarka atšaukia atitinkamos Įmokos mokėjimą ir grąžina Mokėtojui jo sumokėtą Įmokos sumą. Mokėtojui taip pat įteikiamas Įmokos atšaukimą patvirtinantis kvitas.

6.3. Šių taisyklių 6.1. – 6.2. punktai taikomi tik Kasoje sumokėtų Įmokų atšaukimui. Įmokos, kurios mokėjimo pavedimu pervedamos į Mokėjimo paslaugų teikėjo banko sąskaitą, negali būti atšauktos, išskyrus atvejus kai Mokėtojas neteisingai nurodo arba nenurodo reikiamų duomenų (Mokėtojo kodo ir pan.). Tokiu atveju, Įmokos atšaukimą inicijuoja Mokėjimo paslaugų teikėjas, grąžindamas Įmoką į Mokėtojo sąskaitą, arba Mokėtojas, pateikęs prašymą sekretorei-referentei.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Mokėjimo paslaugų teikėjas atsako mokėjimo paslaugų vartotojams už tinkamą Mokėjimo paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo bei Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

8. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

8.1. Jeigu Mokėtojas (mokėjimo paslaugų vartotojas) mano, jog dėl Mokėjimo paslaugų teikėjo veiksmų buvo pažeistos jo įstatymų numatytos teisės bei teisėti interesai, jis turi teisę pateikti Mokėjimo paslaugų teikėjui motyvuotą skundą. Šis skundas pateikiamas raštu sekretorei-referentei.

8.2. Mokėjimo paslaugų teikėjas pateikia atsakymą į Mokėtojo skundą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo.

8.3. Jeigu Mokėjimo paslaugų teikėjo atsakymas netenkina Mokėtojo, jis gali apskųsti Mokėjimo paslaugų teikėjo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Vienkartinės mokėjimo operacijos vykdomos remiantis šiomis taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos įstatymais.

9.2. Mokėjimo paslaugų teikėjo ir Mokėjimo paslaugų vartotojų ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus, Lietuvos Respublikos teisme.