Teisinė informacija

Paslaugos

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/asr

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2

Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.361198/asr)

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.89775/asr)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41300/asr)

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) įstatymas:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr  

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/asr

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/asr

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D1ADB9E1518/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46A9EB36F50C/asr

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/asr

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. Nr. įsakymas Nr. D1-150 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72CE69597CE8/asr

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. 1TS-264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0cf561c0d8ce11e7910a89ac20768b0f/asr

Jonavos rajono savivaldybės dvinarės įmokos (DVĮ) už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašas: https://www.jonavospaslaugos.lt/straipsniai/jonavos-rajono-savivaldybes-dvinares-imokos-dvi-uz-komunaliniu-atlieku-surinkima-is-atlieku-turetoju-ir-tvarkyma-taikymo-tvarkos-aprasas

Komunalinių atliekų tvarkymo įkainiai: https://www.jonavospaslaugos.lt/straipsniai/komunaliniu-atlieku-tvarkymo-ikainiai

Jūsų teisės vygdant mokėjimus europoje: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/leaflet-your-rights-payments-eu_lt.pdf 

NUTARIMAS DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2015 m. balandžio 15 d. Nr. 390: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a02a930e82b11e4a3f4c9665905a1b3/asr