Akylesni gyventojai pastebėjo, jog mūsų mieste auga savo dydžiu išsiskiriantys augalai. Seniai žinomas, bet labai sunkiai naikinamas, vis dar problemų keliantis augalas - Sosnovskio barštis (lot. Heracleum sosnowsky). 2017 m pavasarį visuomenei pristatytas naujas būdas naikinti Lietuvoje šį invazinį augalą.

Šių metų kovo mėn. Lietuvoje užregistruoti herbicidai Nuance 75 WG ir Accurate 200 WG, skirti Sosnovskio barščių populiacijos naikinimui.

Jonavos miesto teritorijoje šis augalas, nedideliais ploteliai, randamas keliose vietose: prie Kauno g. esančio Varnakos upelio, Žeimių g. ir Kalnų g. sankryžos kampe, prie laiptų, kurie veda link Kosmonautų g.ir netoli „ Rimties“ laidojimų namų Žemaitės g.

Žaliasis maras, taip salierų giminės Sosnovskio barštį, maždaug 1947 metais iš Kaukazo atvežtą į Lietuvą, vadina biologai. Floros tyrinėtojo Dmitrijaus Sosnovskio garbei pavadintas augalas buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje buvo išplatintas, kaip sparčiai augantis, lengvai prisitaikantis prie aplinkos sąlygų ir daug biomasės užauginantis augalas ypač tinkantis ūkinės paskirties gyvūnams šerti. Tik vėliau paaiškėjo, jog Sosnovskio barštis – nuodingas.

   Invaziniu Lietuvoje laikomas, iki kelių metrų aukščio išaugantis gajus Sosnovskio barštis, kol nepasiekia pusės metro, naikinamas herbicidais. Ge­riau­siai barš­čius nai­ki­na her­bi­ci­dai, ku­rių veik­lio­ji me­džia­ga yra gli­fo­sa­tas (Roun­dap, Gly­fos Bio 450 SL ir ki­ti) ir trik­lo­pi­ras (Gar­lon 4). Gar­lon 4 yra nau­jas, la­bai efek­ty­vus her­bi­ci­das vei­kian­tis per la­pus, grei­tai pa­sie­kia šak­nų sis­te­mą ir ne­lei­džia au­ga­lui paim­ti mais­to me­džia­gų iš dir­vos. Vei­kia 14 die­nų. Nai­ki­na viens­kil­tes ir dvis­kil­tes pla­čia­la­pes pikt­žo­les, krū­mus, me­džius. Her­bi­ci­do ne­ga­li­ma nau­do­ti pel­kė­to­se vie­to­se, prie van­dens tel­ki­nių, nes kenks­min­gas van­dens gy­vū­ni­jai. Purš­kia­ma tir­pa­lu pa­ga­min­tu iš 6 ml her­bi­ci­do 1 lit­rui van­dens.

Jei augalai jau didesni nei 50 centimetrų, herbicidai gali būti neveiksmingi. Tuomet Sosnovskio barščiai naikinami mechaniniu būdu - augalus reikia po keletą kartų pjauti, kol jie nespėja išbarstyti sėklų.

   Jonavos mieste jis nuolat naikinamas. Nuo pat pavasario yra pjaunamas, kad neišleistų žiedynų, tačiau labai greitai atželia. Plotai stebimi ir purškiami herbicidais. Tuo rūpinasi UAB „ Jonavos paslaugos“. Pastebėjus naujus šio augalo plotus galima pranešti įmonės darbuotojams. Privačių sklypų savininkai turėtų imtis tokių pat naikinimo priemonių.